REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MELESZKA.PL

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.meleszka.pl

2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

Postanowienia Ogólne

    1.Sklep internetowy działający pod adresem www.meleszka.pl prowadzony jest przez firmę PRASKDESIGN Sp. z o. o.,

ul Modlińska 31A, 53-152 Wrocław, NIP 899-27-37-385, REGON 021937851.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalejKupującym a firmą PRASKDESIGN Sp. z o. o., zwaną dalej Sprzedającym.

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.  Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

  Oferowane przedmioty

 

1.Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu przedmiotu.

Ceny przedmiotów

  

     1.Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

     2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

      3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

      4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Składanie i realizacja zamówień

 

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów.

2. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).

4. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

5. Zamówienia można składać 24godziny na dobę.

      6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

    Formy płatności

1. Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając: przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, przelew elektroniczny online- Transferuj.

2. Sprzedający dołącza do przedmiotu rachunek.

Czas realizacji zamówienia i dostawa

 

1. Zamówienie jest wysyłane w przeciągu 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie.

2. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.

4 .Czas dostawy do 7 dni roboczych.

5. Koszty transportu ponosi Kupujący.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

 

Zwroty

 

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący ma  prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: PRASKDESIGN Sp. z o. o., ul. Modlińska 31A,

53-152 Wrocław. 

3.Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się na stronie sklepu w zakładce "Zwroty/Reklamacje"

4.Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

5. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi. 

6. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np.produkt na którym wykonano indywidualny grawer).

 

Reklamacje

 

1.W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy klientem a sklepem meleszka.pl umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres sklep@meleszka.pl. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru ! Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko, dokładny opis wady.

 

2.W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. 

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

4.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

                                                                                                                                         

  Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.

2. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

  Prawa autorskie

 

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.meleszka.pl , wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedającego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

                                                    

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.meleszka.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają  wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.